:

Bir Garip A�������������������k 93.b Https:/youtu.be/X0ziwhl4pF0 ������/'���������l������/'���������m